ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V KNĚŽEVSI V ROCE 2016

V roce 2016 bylo z důvodu postupujících stavebních prací přistoupeno k výzkumu v prostoru bývalých stájí, které se nacházejí v přízemí objektu. Prostora je součástí severního křídla tvrze. Terénní část výzkumu probíhala v červenci a srpnu 2016 pod záštitou Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Předmětem výzkumu bylo snížení úrovně podlahy ve střední prostoře severního křídla tvrze o zhruba 40 cm.

Plán objektu s vyznačením zkoumané plochyCelkový plán objektu s vyznačením zkoumané plochy

Po odstranění novodobé betonové podlahy se objevil trám, který procházel zhruba v polovině podélně místností v celé její délce. Tento trám pokračoval i do sousední prostory, zhruba do její poloviny, dále byl uhnilý. Tento trám tvořil nejspíše podklad pro konstrukci rozdělující místnost na dvě funkčně odlišné prostory.

Dle nálezové situace byla v jižní polovině místnosti prostora s prkennou podlahou. Dále bylo v této polovině místnosti šest kůlových jamek. Tři kůlové jamky byly umístěny podélně poblíž jižní stěny a byly zahloubeny do podloží, další tři kůlové jamky byly umístěny naproti nim u podélného trámu. Tyto jamky byly umístěny nad podložím a byly lemovány množstvím drobných kamenů.

Otisk prken v jihovýchodní části prostory

Kůlová jamka u středového trámu v jižní části prostory

V severní polovině zkoumaného prostoru pak byly objeveny pozůstatky po dýmném provozu. Byla zde téměř souvislá uhlíková vrstva. Dále se zde nacházela dvě místa, kde se koncentrovaly zbytky ohořelých dřev. U severní obvodové zdi byly objeveny dva pozůstatky kamenných základů, mezi nimiž byla souvislá vrstva drobných cihelných úlomků. V tomto prostoru se také koncentrovala naprostá většina movitých nálezů (keramické a skleněné střepy, brousek). Nad kamenným základem umístěným východněji pak vystupuje ze zdi několik kamenů. Je možné, že se zde nacházela vyvýšená plotna s dýmníkem. V patře se pak rýsuje otisk dýmníku, který však není umístěn nad kamenným základem v přízemí, ale východně od něj. Archeologická situace v přízemí pod tímto otiskem, však byla poničená. Ve druhé polovině 18. století zde byl proražen vstup ven z objektu. Po státních statcích, z důvodu neúdržby, byl vstup v rozvalinách včetně přilehlé podlahy.

Kamenný základ ve tvaru L při severní stěně prostory

Co se týče celkové situace S křídla tvrze, mělo dle předběžných výsledků SHP vzniknout v závěru středověku. Tomu by odpovídaly i movité nálezy, které jsou datovány do 15. - 16. století. Křídlo bylo rozděleno kamennou zdí na dvě části. Východní, menší, část se vstupem (dnes okno) směrem k č. p. 9 (dnes tzv. „mléčnice“, výzkum, zde proběhl 2015) byla dle výsledků výzkumu klenutá s cihelnou dlažbou. Z této prostory se šikmo špaletovaným dveřním otvorem vstupovalo do prostory, ve které probíhal archeologický výzkum, popisovaný v této nálezové zprávě. Tato prostora byla pravděpodobně dřevěnou příčkou rozdělena na dvě podélné části. Vzhledem k absenci kapes po trámech byla rovněž klenutá. Stopy po pilířích nebo výbězích klenby však vzhledem k četným přestavbám a změnám využití severního křídla nebyly patrné.

Zákres celkové situace ve zkoumaném prostoru

Příčný řez severní částí zkoumané plochy

Co se týče movitých nálezů, nebyl na ně výzkum střední prostory severního křídla tvrze příliš bohatý. Nejčastějším nálezem byly zlomky keramických nádob,následovaly fragmenty nádob skleněných. Dále byly objeveny zlomky železného krouceného řetězu a kamenný brousek. 

Soubor keramiky získaný při výzkumu v roce 2016 nebyl příliš početný. Jednalo se celkem o 82 fragmentů kuchyňské a stolní keramiky. Fragmenty byly vesměs drobné. Převážně se jednalo o výdutě nejasného určení (66ks), dále zde bylo 7 okrajů, 1 dno, 6 den s výdutí, 1 ucho a 1 nožka z trojnožky. Co se tvarů keramiky týče, podařilo se určit pouze hrnce a jeden plochý talíř. Okraje byly ovalené (4 ks) nebo jednoduché (3ks). Na jednom fragmentu se objevila vhloubená výzdoba v podobě širokých rýh umístěných těsně vedle sebe.

Okraje nádob

Nejpočetněji byla zastoupena jemná keramika s drobným písčitým ostřivem s malou přirozenou příměsí slídy, s hladkým povrchem, na kterém bylo z obou či z vnější strany patrné leštění v podobě pásů nebo proužků. Fragmenty nesou stopy vytáčení a mají kvalitní středně tvrdý redukční výpal. Na lomu jsou fragmenty světle šedé až béžové, povrch je tmavě šedý.

Nálezy keramiky

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting