Účelem Regionálního muzea Horního Pooslaví je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy z území Kraje Vysočina, zejména však z území okresů Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava. Účelem muzea je dále provádění odborné dokumentace, průzkumů a datování historických konstrukcí, objektů i sídelních celků a ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických památek na území České republiky, pořádání výstav, kulturních a vzdělávacích programů vyplývající z předmětu činnosti, popularizace muzeologie, archeologie a památkové péče a spolupráce na obnově a využití tvrze, nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 38567/7-4136 (venkovská usedlost čp. 3) v obci Kněževes a historické ústřední budovy Panského domu v někdejším panském dvoře v Brtnici. Pracoviště muzea se nacházejí v Brtnici a Kněževsi nad Oslavou. Muzeum provozuje malé archeologické pracoviště, které úzce spolupracuje s Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Muzeum je členem KOUS VYSOČINA.

Regionální muzeum Horního Pooslaví je organizačně rozděleno do dvou oddělení:

 • Společenskovědné oddělení s archeologickým pracovištěm
 • Archiv a Knihovna

A) Společenskovědní oddělení se zabývá přípravou odborným výzkumem regionálních dějin Vysočině, speciálně pak dějinami Radostínska, Bohdalovska, Měřínska, Křižanovska, Jihlavska a Třebíčska.
Náplní společenskovědného oddělení je také:

 • Zpracování libret a scénářů výstav, expozic s uměnovědným a společenskovědným obsahem.
 • Spolupráce na záchranných archeologických výzkumech.
 • Studium a dokumentace uměleckohistorických památek regionu.
 • Dokumentace a výzkum regionální lidové kultury.
 • Přednášková a publikační činnost.
 • Vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a veřejnost.
 • Depozitář
  • Sbírkotvorná činnost muzejní povahy v návaznosti na koncepci sbírkotvorné činnosti muzea.
  • Správa sbírek.
  • Práce se sbírkami, konzervace.
  • Vedení sbírkové evidence podle zákona č. 122/2000 Sb.
  • Správní agenda - vedení revizní a lokační knihy.
  • Aktualizace dat v CES na MK ČR.
  • Výběr sbírkových předmětů určených k preparaci, repreparaci, konzervování či restaurování.

B) Archiv a Knihovna se zabývá odborným zpracováním a zpřístupněním rozsáhlých knižních sbírek a archiválií.


Mezi "nejtěžší" sbírkové předměty našeho muzea patří renesanční půlkruhová kašna, kterou do sbírek věnoval Řád rytířů Kristových ze Stránecké Zhoře...

Archeologická laboratoř

Archeologická laboratoř

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.